ساره رنجبر

گیتار تخصصی کودک
ساره رنجبر

تخصص ها: مدرس ارف و موسیقی کودکان

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان