پیروزان کوهی حبیبی

ویولن، سلفژ، هارمونی
پیروزان کوهی حبیبی

تخصص ها: -

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان