احسان قدمی

دف و تنبک
احسان قدمی

تخصص ها: استاد دف و تنبگ

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان