پوریا شیرین گو

سازهای کوبه ای
پوریا شیرین گو

تخصص ها: استاد سازه های کوبه ای

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان