افسون کوثر

گروه کر کودکان
افسون  کوثر

تخصص ها: مدرس گروه کر کودکان

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان