آتوسا سنجابی

سنتور کودکان
آتوسا سنجابی

تخصص ها: مدرس سنتور، آموزش سنتور ویژه کودکان

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان