گارنیک اوحانیان

گیتار کلاسیک
گارنیک اوحانیان

تخصص ها: -

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان