سارا پارسایی

فلوت
سارا پارسایی

تخصص ها: مدرس فلوت

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان