میلاد پرصبر

تار و سه تار
میلاد پرصبر

تخصص ها: مدرس تار و سه تار

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان