شاکه اوهانیان

پیانو کلاسیک
شاکه اوهانیان

تخصص ها: استاد پیانو کلاسیک

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان