علی زکی پور

گیتار و هامونیکا
علی زکی پور

تخصص ها: مدرس گیتار و هامونیکا

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان