مسعود اسماعیلی

سنتور
مسعود اسماعیلی

تخصص ها: مدرس سنتور

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان