معین کوهی

کیبورد
معین کوهی

تخصص ها: استاد کیبورد

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان