مهیار منفرد

گیتار پاپ
مهیار منفرد

تخصص ها: استاد گیتار پاپ

مدرسان

پوریا شیرین گو
سازهای کوبه ای
افسون  کوثر
گروه کر کودکان
محمد منتشری
آواز سنتی
آتوسا سنجابی
سنتور کودکان